Хидроизолации

»
Хидроизолации

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Торкрет бетона е смес от цимент, вода и добавъчен материал, положен пневматично от

дюза на работната повърхност така, че да се получи гъста еднородна маса. Пръсканият

бетон обикновено съдържа добавки, като може да включва и фибри или комбинация от

тях.

Мокър процес е технология, при която цимент, добавъчния материалт и водата са

дозирани и смесени заедно преди да бъдат положени в резервоара на машината за

полагане на бетона. Сместа се подава по тръбопроводзавъшващ с накрайник с дюза.

Сместа се подава под налягане като се осъществява непрекъснат процес на полагане.

Сместа обикновено съдържа добавки, а може да включват и фибри или комбинация от тях.

Химическият процес е технология, при която се дозират цимент, вода и инертни

материали от самата машина, нопосредствено преди полагане на сместа. Сухата смес се

транспортира към тръба, където се нагнетява заедно с компресиран въздух и се пренася

чрез тръби и маркучи към накрайника с дюза. Там водата се добавя като спрей за

овлажняване на сместа и се изхвърля през дюзата. Процесът на торкретиране на един слой

е непрекъснат. Сместа може да включва и добавки или фибри или комбинация от тях.

Слой от пръскан бетон се образува с няколко преминавания на накрайника през едно място

до получаване на определена дебелина от пръскан бетон

Отскок загубите са част от общата загуба на бетон и се състоят от материали, които след

като са изхвърлени през дюзата и са ударили повърхността, не са се прихванали към

повърхността.

Дюза е уреда, чрез които се изстрелва сместа. Тя се състои от тръба с устройство за

смесване, в която се инжектират съставки. При сухия способ водата и всички течни добавки

се добавят в дюзата. При мокрия способ, сместа е течни и се транспортира с въздух под

налягане.

Биндер е общият размер на цимент и циментови смеси в пръскания бетон.

Торкрет бетон с фибри е направен предимно от цимент, инертни материали и дискретни

фибри. Влакната, подходящи за такива бетони и разтвори са произведени от стомана и

органични полимери. Стъклените и въглеродни влакна се използват с разтвори.

4. Основни материали

Материалите трябва да отговарят на общите изисквания, посочени по-долу. Специални

изисквания към материалите за пръскан бетон са посочени в раздел 5.

4.1 цименти

Цимента трябва да отговаря на изискванията на EN197 или алтернативни национални

стандарти. Разрешено е използването само на цимент с установените качества за пръскан

бетон.

4.2 Инертни материали

Инертните материали трябва да отговарят на изискванията на националните стандарти и

правила валидни на мястото на използване на торкрет бетон, и да са съобразени с

изискванията на полагане.

4.3 Смесване на водата

Водата трябва да отговаря на изискванията на EN 1008 или на националните стандарти и

нормативни актове.

4.4 Стоманена армировка

Армировката трябва да отговарят на изискванията на EN 10080 за армировъчна стомана и

EN 10138 за предварително напрягане на стомана или с национални стандарти или

регламенти, валидни в мястото на използване.

4.5 Фибри

4.5.1 стоманени влакна

Стоманените влакна трябва да отговарят на изискванията, посочени в ASTM A 820 или

други подобни национални нормативни актове.

4.5.2 синтетични влакна

Синтетичните влакна трябва да отговарят националните стандарти или стандартни

валидни на място на използването на пръскан бетон.

4.6 Добавки

Добавките за бетон и пръскан бетон трябва да отговарят на изискванията на EN 934-2 и

EN 934-5,а добавките за пръскан бетон да отговарят на тези от приложение 1, или на

националните стандарти и регламенти, валидни на мястото на използване. Взимане на проби,

оценка на съответствие, маркиране и етикетиране трябва да отговаря на EN 934-6.

4.7 Примеси

4.7.1 Общи

Най-често използваните допълнения в пръскан бетон са пепел, речен пясък,

шлака от доменна пещ и силициев диоксид. Тези допълнения трябва да отговарят на

съответните европейски стандарти или национални стандарти или на регламенти,

валидни на мястото на полагане бетон.

4.7.2 Пепел (пулверизирана пепел от твърди горива)

Пепелта е от фино раздробен неорганичен пуцоланов материал, които може да се

добавя към бетона за подобряване или постигане на определени свойства на

пластичност и / или повишени якостни характеристики.

Пепелта, използвана в пръскания бетон се съобразят с EN 450 или с национални

стандарти или нормативи, валидни на мястото на използване.

4.7.3 Гранулирана доменна шлака (GGBS)

GGBS е фин гранулат,който забавя хидратацията на свързващо вещество. Може да се

добавя към бетона за да се подобри или да се постигане пластифициране и / или

повишени якостни характеристики.

GGBS използвани в пръскан бетон трябва да отговарят на националните стандарти и

правила валидни на мястото на използването на пръскан бетон.

4.7.4 силициев диоксид

Силициев диоксид е много фин, силно активен неорганичен пуцоланов материал, който

може да бъде добавен в бетон,за да се подобрят или се постигнат определени свойства.

Силициев диоксид, използван в пръскан бетон трябва да отговарят на европейските

стандарти или национални стандарти или актове валидни на мястото на използването

на пръскан бетон. Когато тези стандарти и / или подзаконови актове не съществуват

използването на силициев двуокис трябва да отговаря на препоръките на

производителите.

4.7.5 Пигменти

Добавянето на пигменти трябва да отговаря на европейските стандарти или национални

стандарти или, валидни на мястото на използването на пръскан бетон.

4.8 Втвърдяващи агенти

Втвърдяващите агенти трябва да съответстват на европейските стандарти или националните

стандарти или , валидни на мястото на използването на пръскан бетон.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪСТАВА НА БЕТОНА